Общи условия за ползване

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящите общи условия представляват договор за предоставяне от страна на „Темпо Транс” ЕООД – с.Николаевка, обл.Варна на собствения си интернет сайт, на потенциални клиенти – потребители, с цел осъществяване на виртуални контакти между страните. Общите условия уреждат правата и задълженията на потребителите на настоящият интернет сайт, и имат обвързващо действие само в отношенията между собственикът „Темпо Транс“ ЕООД и ползвателите на сайта.

1.2. Страни по настоящия договор са „Темпо Транс” ЕООД – с.Николаевка, обл.Варна от една страна, а от друга страна – всеки потребител, който зареди в своя интернет браузър настоящият сайт.

1.3. Потребителят заявява, че е запознат с общите условия, като зареждането на настоящата интернет страница, собственост на „Темпо Транс“ ЕООД, се счита за съгласие на потребителят да бъде обвързан от настоящите общи условия, както и задължението от негова страна да ги спазва. В случай, че потребителят не е съгласен с настоящите общи условия Моля, да не използва сайта.

ІІ. ПОНЯТИЯ

2. По смисъла на настоящите общи условия понятията са използвани със следните значение: „Собственика“ – собственика на настоящия интернет сайт в лицето на „Темпо Транс“ ЕООД.
„Потребител“ – всяко лице, което използва настоящият интернет сайт, собственост на „Темпо Транс“ ЕООД;
„Злонамерени атаки на трети лица“ – действия или бездействия на трети лица, които са в разрез със Закона за авторски права и сродните му права, Закона за защита на конкуренцията, Правилата на интернет етиката, кражба на данни и други.

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

3.1. Собственикът се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и др.

3.2. Търговското дружество събира и използва информацията за потребителите, единствено за целите, предвидени в настоящите Общи условия.
3.3. Собственикът на сайта има задължението да поддържа точна и вярна информация за предлаганите от него стоки, услуги и транспорт, без това да изключва несъответствия или пропуски, като не дава гаранции за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица. Търговското дружество не носи отговорност за последиците, свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на настоящия интернет сайт.

3.4. Интернет сайта на „Темпо Транс“ ЕООД съдържа препратки към интернет страници на свой партньори, като не носи отговорност за информацията, която се съдържа в тези сайтове, включително за нейната пълното и достоверност.

3.5. Собственикът на сайта не носи отговорност за това, че услугите които предоставя не отговарят на изисквания или очаквания на потребителя. Не може да гарантира и не гарантира, че сайтът ще бъде непрекъснато достъпен и/или без технически проблеми. Не носи отговорност за пропуснати ползи или нанесени вреди в следствие употребата на сайта. Собственикът не поема каквито и да било задължения за обезщетяване по отношение на каквито и да било преки или косвени, причинно обусловени или особени щети, възникнали от или свързани по какъвто и да било начин с достъпа до или използването на сайта на „Темпо Транс“ ЕООД.

3.6. С приемането на настоящите Общи условия потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на настоящия договор, съобразно изискванията на настоящите общи условия.

3.7. Зареждайки заглавната интернет страница, потребителят се задължава да спазва общите условия, като получава възможност да се запознае подробно с публикувана от страна на търговското дружество информация, която се отнася до извършваната от дружеството търговска дейност и предлаганите от него доставки, услуги и транспорт.

3.8. На видно място на заглавната страница потребителят може да се запознае, както с данните на търговското дружество, поддържащо интернет сайта, така и с данните за „Темпо Транс“ ЕООД, предлагащо съответната стока или услуга.

3.9. Потребителят може да отправя въпроси към Търговското дружество, чрез формата за запитвания, като за целта попълва точно и вярно свои лични данни, а именно три имена, email адрес, телефон за контакти и конкретен въпрос, на които „Темпо Транс“ ЕООД ще върне отговор.

3.10. Потребителят – купувач, след запознаване с Общите условия е наясно, че настоящият договор се сключва с търговеца (производителя) на стоката или услугата.

IV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

4.1. Авторските права и други права на интелектуална собственост в материали, съдържащи се на информационната платформа на сайта на „Темпо Транс“ ЕООД, заедно с техния дизайн и изображения, принадлежат на „Темпо Транс“ ЕООД – с.Николаевка, обл.Варна и са под закрилата на действащото в областта на интелектуалната собственост национално и международно законодателство.
4.2. Всеки потребител може да зарежда или отпечатва информация публикувана на сайта на „Темпо Транс“ ЕООД, стига с това свое действие да не нарушава изискванията на Закона за авторското право и сродните му права.
4.3. Забранява се частичното или цялостно възпроизвеждане, модифициране, използване или предаване по електронен или друг начин на настоящия сайт за каквато и да е търговска или друга дейност.
4.4. В случай че някое от условията на настоящите Общи условия за ползване стане невалидно по силата на съдебно решение, останалата част от Общите условия остава в сила.

Контакти

 

Адрес за кореспонденция:

гр.Варна, Западна промишлена зона, Главен път 4 /посока с.Тополи/

База „Темпо Транс”, Административна сграда Темпо Транс

Телефони за връзка:

0898 558 920 – Oфис и технически отдел

0899 870 202 – Управител

0898 312 222 - Бетонов възел

0897 015 721 - Механизация и транспорт

0898 545 482 - Маркет инертни материали

0899 873 845 - Маркет строителни материали

Email: tempotrans@gmail.com